Směrnice o ochraně oznamovatelů

 

Informace k oznamování protiprávního jednání dle Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Co lze oznamovat:
Informace o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v CSOP Praha 5, a které:
1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
3. porušuje Zákon nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:
        a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
        b) daně z příjmů právnických osob,
        c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
        d) ochrany spotřebitele,
        e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
        f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
        g) ochrany životního prostředí,
        h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
        i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
        j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
        k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
        l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
        m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
        n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjemní a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Kdo může oznamovat:
Osoba vykonávající pro CSOP Praha 5 práci nebo obdobnou činnost.
Vylučuje se přijímání anonymních oznámení a oznámení od osob, které pro CSOP Praha 5 nevykonávají práci nebo obdobnou činnost.

Jak a komu oznamovat:
1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Telefonicky na tel.: 601 593 551

Elektronicky na email: whistleblowing@csop5.cz

V listinné podobě na adresu: CSOP Praha 5, nám. 11. října 14, 150 00 Praha 5 - v tomto případě musí být obálka označena „WHISTLEBLOWING – NEOTEVÍRAT“

Osobně: po předchozí domluvě 

 Příslušnou osobou je Ing. Zdeněk Procházka, v době nepřítomnosti jej zastupuje Bc. Tomáš Matějec.

 2. Prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Ochrana oznamovatele
S oznámením se seznamuje pouze příslušná osoba, která má zákaz poskytovat údaje o oznamovateli. Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání je dle zákona považováno za přestupek a může být sankcionováno.

Nahoru