Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.
nám. 14. října 11, Praha 5
e-mail: csop5@volny.cz

Veřejný závazek

Poslání služby

 • poskytovat klientům odborné sociální služby, které jim pomáhají v jejich nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci
 • podporovat klienty především v jejich přirozeném prostředí a pomáhat jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci
 • poskytovat službu ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb
 • vést je k podpoře samostatnosti a nabízet aktivní využití volného času např. v klubech seniorů

 

Cíle služby

 • pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby
 • zachovat vazby na přirozené životní podmínky, rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností
 • podporovat klienty v jejich samostatnosti pomocí našich a veřejně dostupných služeb, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují sociální začlenění
 • umožnit občanům využívat služby jednotlivých zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. podle svých vlastních potřeb a to v průběhu dne nebo v době, kdy je rodina např. v zaměstnání nebo na dovolené
 • prodloužit klientům setrvání v domácím prostředí a zapojit do péče i jeho rodinu
 • při poskytování sociálních služeb vycházet z individuálních potřeb klientů
 • poskytovat sociální službu kvalifikovanými pracovníky a podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem o sociálních službách

 

Terénní pečovatelská služba
Okruh osob – cílová skupina:
senioři
osoby s tělesným a zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura:
dospělí starší 35 let
děti předškolního věku ( 0-6 let ) 

Odlehčovací služby
Okruh osob – cílová skupina:
senioři
Věková struktura:
starší 60 let 

 Etický kodex

1. Úvod
Etický kodex pracovníků Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. (dále jen CSOP Praha 5, p.o.) formuluje základní pravidla chování pracovníků ke klientům, spolupracovníkům, zaměstnavateli a společnosti. Všichni pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod a v dalších obecně závazných právních předpisech, vztahujících se k výkonu jejich povolání.

2. Etické zásady

Ve vztahu ke klientům
Pracovník CSOP Praha 5, p.o. při své práci respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost nebo náboženské vyznání. Ke svým pracovním úkolům přistupuje s maximální profesionální odpovědností. Respektuje právo každého jedince na seberealizaci a dbá na to, aby současně nedocházelo k omezování takového práva druhých osob. Pracovník vede klienty k odpovědnosti za vlastní život, chrání důstojnost a lidská práva klientů. Chrání a respektuje klientovo právo na soukromí a intimitu a s taktem a pochopením respektuje důvěrnost jeho sdělení. Informace, které klientům v zákonném rozsahu poskytuje, jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

Ve vztahu ke spolupracovníkům
Pracovník CSOP Praha 5, p.o. respektuje a využívá pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívá znalosti a zkušenosti svých kolegů. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemné čestné, slušné a společensky korektní chování. Pracovník dbá na upravený zevnějšek, příjemné vystupování a osobní hygienu. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.

Ve vztahu k zaměstnavateli
Pracovník se podílí na vytváření dobrých pracovních a mezilidských vztahů na pracovišti. Ve veřejném vystupování dbá pracovník zájmů zaměstnavatele a vyvaruje se jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly jeho dobré jméno. Vyvaruje se jednání, které by mohlo být označeno jako korupční.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti
Pracovník CSOP Praha 5, p.o. je povinen se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese, dbá na zvyšování prestiže svého povolání a přijímá principy celoživotního vzdělávání.

Ve vztahu ke společnosti
V rozsahu svých pravomocí informuje veřejnost o poskytovaných službách a to svým osobním vystupováním i prostřednictvím medií (internet, rozhlas, TV, tisk apod.)

3. Závěrečná ustanovení

Každý pracovník CSOP Praha 5, p.o. má povinnost se s obsahem Etického kodexu seznámit a řídit se jím. Kodex je k dispozici v kanceláři Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. a v kanceláři koordinátorek pečovatelské služby. Zásadní porušení ustanovení Etického kodexu pracovníkem CSOP Praha 5, p.o.  může být považováno za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně.